Spausdinti

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 11 29

Tvarkos

 Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas (įsivertinimas)

 Pailgintos grupės nuostatai

 Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste aprašas

 IT naudojimo tvarka ir darbuotojų stebėsena

 Lygių galimybių aprašas
 
 Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
 
 Kolegialaus grįžtamojo ryšio tvarkos aprašas
 
 Krizių valdymo tvarkos aprašas
 
 Mokinių pozityvaus elgesio skatinimo tvarkos aprašas
 
 Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
 
 Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas
 
 Mokinių (ugdytinių) lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
 
 Renginių organizavimo tvarkos aprašas
 
 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašas
 
 Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas
 
 Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas
 
 VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 
  El. dienyno pildymo tvarkos aprašas
 
  PUG tvarkos aprašas
 
  Etikos kodeksas
 
  Darbo tvarkos taisyklės