• Description slide 1

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-01-30

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE TEIKIAMĄ ŠVIETIMO PAGALBĄ

>>Informacija apie Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Progimnazijoje dirba Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą, švietimo pagalbos teikimą, saugios vaikų ugdymosi aplinkos kūrimą, ugdymosi programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiojo ugdymo tikslas – padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą specialiųjų poreikių vaikams klasėje, progimnazijos bendruomenėje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

1. Adrijana Gricienė, direktoriaus pavaduotoja – pirmininkė;

2. Angelė Antanavičiūtė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė – narė;

3. Laimutė Čerškutė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė – narė;

4. Laima Diktanienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė;

5. Narseta Klevečkienė, sveikatos priežiūros specialistė – narė;

6. Kristina Jurienė, psichologė – narė;

7. Jovita Kislauskienė, socialinė pedagogė – narė;

8. Antonina Šimkūnienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja – narė;

9. Inga Zykienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Jana Rimeikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba socialinė pedagogė Jovita Kislauskienė.

Darbo laikas: pirmadienį–penktadienį 8.30–12.30, 13.00–15.30.

 

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, jam pačiam, jo tėvams ir mokytojams šalinant progimnazijos nelankymo priežastis, susigrąžinti iš progimnazijos išėjusius vaikus, padėti vaikui pasirinkti ugdymo įstaigą pagal savo psichines ir protines galias ir joje optimaliai adaptuotis.

Socialinis pedagogas:

 •  dirba su socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais;
 •  vykdo prevencinį darbą;
 •  kontroliuoja mokinių lankomumą ir teikia informaciją tėvams (raštiški pranešimai, skambučiai, apsilankymai mokinio namuose);
 •  telkia specialistus ir organizuoja pagalbos teikimo mokiniui procesą;
 •  bendradarbiauja su VTAT, policijos atstovais, PPT, kitomis mokyklomis;
 •  rūpinasi nemokamo maitinimo ir kitos socialinės paramos organizavimu;
 •  vykdo tiriamąją veiklą.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba psichologė Kristina Jurienė. Darbo laikas:

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Kontaktinės valandos*

-

10.00–16.00 

-

10.00–16.00

-

Nekontaktinės valandos**

10.00–11.00

8.00–10.00 

10.00–11.00

8.00–10.00

10.00–11.00

Pietų pertrauka

-

12.00–2.30

-

12.00–12.30

-

 

Psichologas teikia psichologinę pagalbą mokiniams, įvertina ir padeda spręsti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Psichologas bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais. Psichologo veikla apima kelias sritis: psichologinis konsultavimas, psichologinis įvertinimas, švietimas, prevencija.

Psichologinis konsultavimas.Progimnazijos psichologas konsultuoja žmones, kurie išgyvena sunkų periodą arba vieni nebegali išspręsti kylančių sunkumų. Konsultacijų metu gali padėti susivokti savyje sprendžiant sunkumus. Psichologinės pagalbos sėkmė priklauso nuo santykio tarp psichologo ir mokinio bei kokybiško darbo konsultacijų metu.

Psichologinis įvertinimas.Kylant mokymosi sunkumams, psichologas atlieka pirminį psichologinį įvertinimą, kurio metu nustatomos mokinio asmenybės ir ugdymosi problemos, galios ir sunkumai.

Švietimas.Progimnazijos psichologas atlieka šviečiamąjį darbą, kurio metu konsultuoja mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Šios konsultacijos gali vykti individualiai, paskaitų metu, per informaciją stenduose, dalyvaujant akcijose, konferencijose, rekomenduojant literatūrą.

Prevencija.Progimnazijos psichologas vykdo prevencinį darbą progimnazijoje, kurio metu rengia prevencines priemones bei programas ir jas įgyvendina, vykdo intervenciją ir postvenciją.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba specialioji pedagogė, logopedė metodininė Angelė Antanavičiūtė. Darbo laikas: pirmadienį – penktadienį pagal patvirtintą darbo tvarkaraštį.

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pedagoginė pagalba ir jos reikalingumas pirmiausia aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

 Specialusis pedagogas:

 • nustato vaikų specifinius individualius poreikius ugdymo įstaigoje, šeimoje, bendruomenėje;
 • planuoja pagalbos teikimo procesą, numatydamas tolimuosius ir artimuosius tikslus;
 • padeda specialiųjų poreikių turinčiam vaikui adaptuotis grupėje;
 • dalyvauja pamokose ir taip padeda specialiųjų poreikių vaikui įsijungti į klasės veiklą;
 • kaupia informaciją apie specialiųjų poreikių vaiko pasiekimus, apie juos informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • nustato specifines vaiko negalias;
 • sudaro individualias programas sutrikusios funkcijos (suvokimo proceso, mąstymo operacijų, dėmesio ir kt.) ugdymui bei jo priežasties šalinimui;
 • bendradarbiauja su PPT specialistais.

Logopedas:

 • nustato vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei jų priežastis;
 • numato priemones korekcijai ir jas įgyvendina;
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, tėvais, socialiniu pedagogu, sudarant individualias programas ir teikia jiems metodinę paramą;
 • kaupia medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Progimnazijoje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narseta Klevečkienė.

Darbo laikas: pirmadienis, penktadienis 8.00–15.30, pietų pertrauka 12.00–12.30.

Sveikatos priežiūros paskirtis – padėti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • nformacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida    (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; -mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • mokyklos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;-pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio lavinimo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei;
 • dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;-informacijos Visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje;-visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;
 • mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.