• Description slide 1

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-03-14

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE TEIKIAMĄ ŠVIETIMO PAGALBĄ

>>Informacija apie Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą

 

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

Mokykloje mokiniams teikiama psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Ją teikia įvairūs specialistai: logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, mokytojo padėjėjai ir kt.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas/mokymas organizuojamas vadovaujantis „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V- 1795.

 • Tėvai (globėjai,   rūpintojai), pastebėję   (įtarę)   vaiko   ugdymo(si)   sunkumus,   kreipiasi į mokytoją/ugdantį pedagogą ar ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisiją (toliau – VGK), pateikdami prašymą raštu.
 • Mokytojas, pastebėjęs mokinio ugdymo(si) sunkumus, aptaria juos su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kreipiasi į
 • VGK, gavusi raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimą ir, esant poreikiui, skiria specialistų (logopedo ir/ar socialinio pedagogo, psichologo) pagalbą
 • Esant poreikiui skirti specialiojo pedagogo pagalbą ir (ar) specialųjį ugdymą, VGK, gavusi raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, rekomenduoja atlikti išsamų mokinio SUP įvertinimą miesto Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – Tarnyba).
 • Mokyklos VGK pildo ir pateikia Tarnybai reikalingus dokumentus (vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 rugsėjo 30 įsakymu Nr. V-1775 ,,Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas):
 • sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo Tarnyboje (Aprašo 6 priedas);
 • VGK pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (Aprašo 5 priedas);
 • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą anketą (mokiniams) (Aprašo 2 priedas);
 • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (Aprašo 1 priedas);
 • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (Aprašo 3 priedas);
 • medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų);
 • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius.

Švietimo pagalbos teikimo būdus ir formas individualiai pasirenka kiekvienas švietimo pagalbos specialistas.

Socialinis pedagogas:

 • padeda mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;
 • ugdo mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais  ir  socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 • tarpininkauja ir padeda šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.

Specialusis pedagogas:

 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (klasėje ar specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno SUP turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti SUP turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias programas;
 • teikia metodinę pagalbą    mokytojams,    SUP   turinčių    mokinių    tėvams    (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja SUP turinčių mokinių ugdymo klausimais.

Logopedas:

 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro vaiko kalbos ugdymo programą, lavina vaiko gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • konsultuoja pedagogus ir kitus dalyvaujančius ugdymo procese asmenis bei mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

Psichologas:

 • nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprina mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 • padeda laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese;
 • konsultuoja mokinį, turintį asmenybės ir ugdymosi problemų, numato konsultavimo būdus, taiko psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas ir juos konsultuoja.

Mokytojo padėjėjas:

 • padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymu, savitarna, savitvarka ir maitinimu susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas
 • dirba bendradarbiaudamas su mokytoju, klasės vadovu ir švietimo pagalbos specialistais.

Švietimo pagalbos teikimo metu ir jai pasibaigus VGK įvertina teikiamos pagalbos veiksmingumą. Jei individualiame pagalbos plane numatyti tikslai nepasiekti, jei teikiama mokiniui pagalba neveiksminga, VGK:

 • peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos planą: intensyvina pagalbą, numato kitus pagalbos būdus ir formas, įtraukia daugiau pagalbos teikėjų;
 • jei nepakanka mokyklos išteklių ir (ar) darbuotojų kompetencijų mokyklos VGK gali kreiptis konsultacijoms į „Santakos“ ugdymo centrą.

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Progimnazijoje dirba Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą, švietimo pagalbos teikimą, saugios vaikų ugdymosi aplinkos kūrimą, ugdymosi programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiojo ugdymo tikslas – padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą specialiųjų poreikių vaikams klasėje, progimnazijos bendruomenėje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

1. Adrijana Gricienė, direktoriaus pavaduotoja – pirmininkė;

2. Angelė Antanavičiūtė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė – narė;

3. Laimutė Čerškutė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė – narė;

4. Laima Diktanienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė;

5. Narseta Klevečkienė, sveikatos priežiūros specialistė – narė;

6. Kristina Jurienė, psichologė – narė;

7. Jovita Kislauskienė, socialinė pedagogė – narė;

8. Antonina Šimkūnienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja – narė;

9. Inga Zykienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Jana Rimeikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba socialinė pedagogė Jovita Kislauskienė.

Darbo laikas: pirmadienį–penktadienį 8.30–12.30, 13.00–15.30.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba psichologė Kristina Jurienė.

Darbo laikas:

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Kontaktinės valandos*

-

10.00–16.00 

-

10.00–16.00

-

Nekontaktinės valandos**

10.00–11.00

8.00–10.00 

10.00–11.00

8.00–10.00

10.00–11.00

Pietų pertrauka

-

12.00–2.30

-

12.00–12.30

-

 

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Angelė Antanavičiūtė.

Darbo laikas: pirmadienį – penktadienį pagal patvirtintą darbo tvarkaraštį.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

Progimnazijoje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narseta Klevečkienė.

Darbo laikas: pirmadienis, penktadienis 8.00–15.30, pietų pertrauka 12.00–12.30.

Sveikatos priežiūros paskirtis – padėti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • nformacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida    (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; -mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • mokyklos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;-pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio lavinimo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei;
 • dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;-informacijos Visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje;-visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;
 • mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.