Spausdinti

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 01 22

Tvarkos

 Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas (įsivertinimas)

 Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste aprašas

 IT naudojimo tvarka ir darbuotojų stebėsena

 Lygių galimybių aprašas
 
 Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
 
 Kolegialaus grįžtamojo ryšio tvarkos aprašas
 
 Krizių valdymo tvarkos aprašas
 
 Kvalifikacijos tobulinimo aprašas
 
 Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
 
 Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas
 
 Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
 
 Renginių organizavimo tvarkos aprašas
 
 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo progimnazijoje tvarkos aprašas
 
 Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas
 
 Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas
 
 VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 
  El. dienyno pildymo tvarkos aprašas