Paskutinį kartą atnaujinta: 2015 09 01

 

Mokyklos vizija

 

Zoknių progimnazija – moderni, saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, saugojanti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, mokanti gyventi kaitos sąlygomis.


Mokyklos misija

 

Progimnazija - teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą, ugdanti dorą, gebančią integruotis visuomenėje asmenybę, puoselėjanti tautines tradicijas, glaudžius ryšius palaikanti su vietos bendruomene. Siekiama sudaryti geras sąlygas:

  • bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei;
  • kurti saugią aplinką; plėtoti mokinių ir mokytojų saviraišką;
  • palaikyti glaudžius ryšius su mokinių tėvais;
  • išryškinti mokinių individualumą, puoselėti jų saviugdą.